1. Onderwerp van de overeenkomst
 2. DPC verbindt zich ertoe aan de Klant :

  • Een GDPR starterskit te leveren (Wat is GDPR, Stappenplan, Templates, Sensibiliseringstool, Wetteksten );
  • De Klant te begeleiden bij de interpretatie van de starterskit, en een kwaliteitscontrole uit te voeren op de gemaakte documenten op basis van de templates ( beperkt tot max 2 x halve dag );
  • Extra diensten te leveren zoals vermeld in de Bijlage documenten.
  • Uit te voeren voor het bedrag vermeld in Bijlage 1

 3. Definities
  • Diensten: de diensten die verleend worden aan de Klant conform de Overeenkomst zoals opgenomen in Onderwerp van de Overeenkomst.
  • Overeenkomst: Onderwerp van de Overeenkomst. Deze overeenkomst bevat de volledige weergave van de rechten en plichten tussen Partijen met betrekking tot de Diensten en treedt in de plaats van alle voorgaande overeenkomsten en voorstellen, mondeling zowel als schriftelijk.
  • Partij(en): DPC of (en) de Klant.

 4. De verplichtingen van DPC
 5. DPC verbindt zich ertoe de in Onderwerp van de Overeenkomst vermelde Diensten uit te voeren ten behoeve van de Klant.

 6. De plaats van de uitvoering van de Overeenkomst
 7. Behoudens andersluidende bepaling, zullen de Diensten worden uitgevoerd in de lokalen van DPC of van de Klant indien expliciet vermeld.

 8. De duur, beëindiging en ontbinding van de Overeenkomst
 9. De duur van de Overeenkomst : De periode nodig om Onderwerp van de Overeenkomst uit te voeren.

  Onverminderd haar recht op schadevergoeding kan DPC, naar haar goeddunken de uitvoering van de Overeenkomst opschorten of de Overeenkomst van rechtswege, zonder ingebrekestelling en met onmiddellijke ingang ontbinden door de loutere verzending van een ter post aangetekende brief :

  • ingeval van niet-betaling door de Klant op één enkele vervaldag of niet-naleving van enige andere contractuele verplichting;
  • in het geval de Klant een uitstel van betaling heeft aangevraagd, of zich in staat van faillissement of staking van betaling bevindt of zijn krediet aan het wankelen is gebracht of kennelijk onvermogend is;
  • ingeval van ontbinding en/of vereffening van de vennootschap van de Klant;
  • indien er op het geheel of een deel van de goederen van de Klant uitvoerend en/of bewarend beslag wordt gelegd op verzoek van een schuldeiser of in geval van andere uitvoerende of bewarende maatregelen ten aanzien van de goederen van de Klant;
  • ingeval van bewijs of ernstige vermoedens van fraude verricht door de Klant;
  • ingeval de Klant weigert de gevraagde inlichtingen te verstrekken of ingeval de Klant onjuiste en/of valse inlichtingen heeft verstrekt;

  DPC kan in geval van een andere dan de hierboven vermelde fout of contractuele tekortkoming de Overeenkomst beëindigen indien de Klant haar fout of contractuele tekortkoming niet heeft rechtgezet binnen een termijn van 5 dagen nadat zij door DPC per aangetekende brief in gebreke was gesteld.

  Indien de ontbinding en/of beëindiging niet gebeurt tengevolge van een grove nalatigheid in hoofde van DPC dienen alle diensten geleverd voor onafgewerkte onderdelen op dit moment vergoed te worden aan de op DPC geldende gemiddelde uurtarieven; onverminderd het recht van DPC door alle middelen van recht de werkelijke schade te bewijzen indien deze meer bedraagt.

 10. Intellectuele rechten
 11. Tenzij anders expliciet vermeld, kent DPC de Klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht toe m.b.t. de resultaten van de door haar uitgevoerde Diensten.

 12. Vertrouwelijkheid
 13. Onder vertrouwelijke informatie verstaat men alle informatie, van welke vorm dan ook (mondeling, schriftelijk, grafisch, elektronisch, …), die in het kader van deze Overeenkomst tussen de Partijen werd uitgewisseld.

  Partijen en hun werknemers moeten de vertrouwelijke informatie die ze van de andere Partij in uitvoering van deze Overeenkomst ontvangen hebben, geheim houden. Bovendien kunnen de Partijen de vertrouwelijke informatie enkel gebruiken in het kader van deze Overeenkomst. De Partijen mogen vertrouwelijke informatie niet aan derden bekendmaken zonder de schriftelijke toelating van de andere Partij.

  De vertrouwelijkheidsverplichting zal blijven bestaan gedurende een periode van 1 jaar na het eind van deze Overeenkomst, ongeacht de oorzaak van de beëindiging van de Overeenkomst.

  • Worden niet beschouwd als vertrouwelijke informatie:
  • de informatie die op wettelijke wijze is bekomen bij een derde die door geen enkele vertrouwelijkheidsverplichting of geheimhouding gebonden is;
  • de informatie die een Partij reeds kende vooraleer ze aan haar werd overgemaakt in het kader van deze Overeenkomst;
  • de informatie die een Partij zelf heeft ontwikkeld zonder schending van deze Overeenkomst;
  • de informatie die in het openbaar domein is gevallen zonder de tussenkomst of de fout van de Partij die ze heeft ontvangen;
  • de informatie die door een gerechtelijke beslissing publiek moet worden gemaakt.

  DPC mag tevens de Klant opnemen in haar klantenlijst, een beknopte beschrijving van de opdracht publiceren en de naam, merk van de klant gebruiken voor publiciteitsdoeleinden en PR activiteiten.

 14. De uitvoeringsmodaliteiten
 15. Voor de uitvoering van deze Overeenkomst kan DPC een beroep op de uitvoerder.

  De Klant zal DPC alle informatie, technische of algemene documentatie of andere inlichtingen betreffende de opdracht ter beschikking stellen.

  De Klant verbindt zich er toe om tijdens de duur van de Overeenkomst en gedurende de periode van één jaar na de beëindiging van de Overeenkomst geen enkele vorm van samenwerking aan te gaan met de uitvoerder, dit op straffe van een boete ten bedrage van het 100 keer het dagtarief van de uitvoerder.

  Indien beide Partijen het wenselijk of noodzakelijk achten, kunnen zij, in onderling overleg, hetzij tijdelijk hetzij definitief, een andere uitvoerder met de uitvoering van de Overeenkomst belasten.

  Indien de Uitvoerder niet (langer) aan de gestelde eisen voldoet; de naam van de Klant in diskrediet brengt; of de Diensten niet (langer) uitvoert in overeenstemming met deze Overeenkomst, heeft de Klant het recht om aan DPC te vragen de uitvoerder te vervangen. Dit ontslaat de Klant niet van haar verplichting om de reeds door de uitvoerder verrichte Diensten te vergoeden.

  Indien DPC het eens is met de vervanging van de uitvoerder, verbindt zij zich ertoe om zo snel mogelijk de vervanger ter beschikking te stellen van de Klant. Indien DPC binnen de een termijn van twee weken geen gekwalificeerde vervanger ter beschikking kan stellen, heeft de Klant het recht om de Overeenkomst te beëindigen.

  Indien tijdens de looptijd van de Overeenkomst de inhoudelijke specificaties voor het uitvoeren van de Overeenkomst wijzigen, zal de Klant DPC vergoeden voor de bijscholing van de uitvoerder. Indien de Klant zelf een opleiding verschaft aan de uitvoerder, dan vallen de kosten voor deze opleiding ten laste van de Klant, behoudens andersluidend beding expliciet vermeld.

  DPC zal eventuele geplande onderbrekingen van de uitvoering van de Diensten tijdig meedelen aan de Klant.

 16. De vergoeding en de betalingsmodaliteiten
 17. De Klant verbindt zich ertoe een vergoeding te betalen gelijk aan het vermelde bedrag in Bijlage 1. Deze vergoedingen zijn exclusief B.T.W. en eventuele andere door de overheid opgelegde of op te leggen heffingen. Tenzij anders expliciet vermeld zijn deze vergoedingen inclusief verplaatsingstijden en/of kosten.

  De tarieven kunnen jaarlijks op de verjaardag van de overeenkomst door DPC aangepast.

  Basis prijs: prijs bij aanvang van de overeenkomst;

  Aanvangsindex: de door Agoria gepubliceerde index “referteloonkost nationaal gemiddelde” van de maand die voorafgaat aan de ondertekening van de overeenkomst;

  Nieuwe index: de door Agoria gepubliceerde index “referteloonkost nationaal gemiddelde” van de maand voorafgaand aan de verjaardag van de overeenkomst.

  Alle facturen zijn betaalbaar 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld in Bijlage 1. Het gebrek aan schriftelijk protest van een factuur binnen de 8 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde diensten in. Het verstrijken van de betalingstermijn stelt de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning in gebreke. Vanaf het verstrijken van de betalingstermijn is een conventionele moratoire intrest verschuldigd die gelijk is aan de intrestvoet zoals bepaald in artikel 5 Wet Betalingsachterstand (Wet 2.08.2002, BS 7.08.2002), vermeerderd met 3 %.

  Op het onbetaald gebleven bedrag is bovendien een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15 % voor de eerste schijf van EUR 4.000, 10 % voor de tweede schijf van EUR 4.000 tot EUR 12.500 en 7,5 % op hetgeen EUR 12.500 te boven gaat; onverminderd het recht om bijkomende schadevergoeding te vorderen voor de gerechtelijke invorderingskosten.

  DPC behoudt het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijke schade.

  Indien de kredietwaardigheid van de Klant daartoe naar het oordeel van DPC aanleiding geeft, mag DPC, ook na het sluiten van de overeenkomst, van de Klant verlangen dat deze de door DPC gevraagde zekerheid stelt voor de betaling van de nog te leveren diensten en mag DPC de uitvoering hiervan opschorten zolang de zekerheid niet werd gesteld.

 18. Verantwoordelijkheden
 19. DPC zal haar opdracht in het kader van deze Overeenkomst naar best vermogen uitvoeren en zal rekening houden met de aanwijzingen en richtlijnen welke zij van de Klant ontvangt.

  Vermits DPC in het kader van deze Overeenkomst activiteiten verricht die een onderdeel uitmaken van specifieke projecten van de Klant, rust de verantwoordelijkheid m.b.t. deze projecten volledig bij de Klant.

  Voor de toepassing van dit artikel wordt met DPC gelijkgesteld 1) elke vennootschap die een verbonden vennootschap is in de zin van art. 11 W.Venn. of een andere vennootschap van de groep en 2) elke werknemer of zelfstandige die door DPC of een gelijkgestelde vennootschap wordt ingeschakeld voor de uitvoering van de diensten.

  De aansprakelijkheid die DPC kan oplopen, vloeit voort uit een inspanningsverbintenis die door de Klant degelijk zal moeten worden aangetoond.

  DPC zal enkel gehouden zijn om de door haar veroorzaakte directe schade te herstellen, die veroorzaakt werd door de specifieke activiteiten van DPC zoals bepaald in deze Overeenkomst echter tot maximum het laagste van volgende bedragen, nl. hetzij het bedrag door de Klant verschuldigd voor de specifieke dienstverlening in kader van deze Overeenkomst, hetzij een bedrag van 5.000 EUR, en dit ongeacht of de vordering is ingesteld op contractuele dan wel op buitencontractuele grondslag.

  Wordt uitgesloten van aansprakelijkheid:

  • de vergoeding door DPC voor alle indirecte schade of gevolgschade, waaronder financiële of commerciële verliezen, winstderving, verhoging van algemene kosten, storing van planning, verlies van verwachte winst, kapitaal, cliënteel en dergelijke;
  • schade veroorzaakt door de fout van de Klant;
  • de vergoeding van alle directe en indirecte schade veroorzaakt door het gebruik van het geleverde product en/of diensten zelf;
  • de vergoeding van schade die geheel of gedeeltelijk veroorzaakt is door software of hardware geleverd of gemaakt door derden, of door enig ander element in het bedrijf van de Klant, of in het bedrijf van de Klant gebracht na de totstandkoming van de overeenkomst;
  • alle vorderingen door derden tegen de Klant gericht.

  Ingeval de geleverde ontwikkelingen voor verdere uitbouw of commercialisering worden aangewend, zal de Klant DPC vrijwaren tegen elke eis tot schadevergoeding door derden ingesteld, zelfs mocht komen vast te staan dat deze zijn oorsprong vindt in de door DPC geleverde diensten.

  Deze aansprakelijkheidsbeperkingen blijven van toepassing in het geval DPC werd ingelicht door de Klant van het bestaan van een reëel risico op schade. Partijen erkennen dat dit een redelijke verdeling inhoudt van het risico.

 20. Algemene bepalingen
 21. De huidige Overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. In geval van geschillen betreffende de uitvoering en/of interpretatie van huidige Overeenkomst, zal uitsluitend de Rechtbank van Koophandel te Mechelen bevoegd zijn. Geen enkele vordering kan door de Klant worden ingesteld met betrekking tot de geleverde prestaties meer dan 6 maanden na het voorval dat aanleiding gaf tot die vordering of indien de Klant binnen de maand nadat het voorval zich voordeed, hiervan DPC niet in kennis heeft gesteld.

  Deze Overeenkomst, noch de eruit voortvloeiende rechten of verplichtingen mogen geheel of gedeeltelijk worden overgedragen zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van beide partijen.

  DPC kan voor de uitvoering van de Overeenkomst een beroep doen op onderaannemers. Het inschakelen van een onderaannemer zal gebeuren onder de verantwoordelijkheid van DPC en zal geen bijkomende kosten voor de Klant met zich meebrengen.

  De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze Overeenkomst zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules ondanks de nietigheid van de betwiste clausule. De Partijen zullen alles in het werk stellen om, in onderlinge overeenstemming, de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule met dezelfde of grotendeels dezelfde economische impact als de nietige clausule. Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door één van de Partijen houdt geenszins een afstand van recht in.

  DPC voert deze Overeenkomst uit in alle vrijheid en onafhankelijkheid. Noch tussen DPC en de Klant, noch tussen de Klant en de uitvoerders waarop DPC een beroep doet, bestaat er een hiërarchische verhouding.

  Ongeacht de aard en/of de waarde van de te bewijzen rechtshandeling mag DPC deze steeds bewijzen aan de hand van volgende bijkomende bewijsmiddelen: kopie of reproducties in welke vorm ook (doorslag, fotokopie, microfilm, scan, …), via informatiedrager, fax, telex en email. Die bewijsmiddelen hebben dezelfde bewijskracht als een onderhandse akte opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.