Algemeen
Data Protection Consultants ( DPC ) is een onderdeel van ATA IT bvba en hecht veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens.In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

DPC houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • attent maken en deze willen respecteren.

Als DPC zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien U na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit per aangetekend schrijven via onderstaande contactgegevens:

Data Protection Consultants
ATA IT bvba
Tav de zaakvoerder
pmo@atait.com
Bosstraat 40, 2861 OLV Waver

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door DPC verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • Om onze bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren (uitvoering overeenkomst)
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (gerechtvaardigd belang)

Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van U vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen :

 • Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien U ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

DPC bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. DPC verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 7 jaar na laatste gebruik.

Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens DPC van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft het recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben. Via het hoger vermeld adres kan U hier ons hiervoor contacteren.

Tevens kan U bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft U het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan Uzelf of in uw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen U vragen om U te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht U een klacht hebben over de verwerking van Uw persoonsgegevens dan vragen wij U hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij
Gegevensbeschermingsautoriteit ( voorheen de Privacy commissie )
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Wijziging privacyverklaring

DPC kan de privacyverklaring steeds wijzigen en/of aanpassen aan nieuwe regelmentering. De laatste wijziging gebeurde op 23/03/2018

Naam: ir. Paul Mortelmans
Functie: zaakvoerder ATA IT bvba
Datum: 23/03/2018
Handtekening